Sista beslutet om nya cigarettpaketen

EU-kommissionen fattade den nionde oktober det slutgiltiga beslutet om hur de hälsovarningar ska utföras som ska gälla för paket med cigaretter och rulltobak från maj 2016. Det är då som tobaksproduktdirektivet med beteckningen 2014/40/EU ska börja tillämpas i samtliga medlemsländer. Hur ett cigarettpaket ska se ut från och med maj 2016 gör kommittén ett försök att visa med en elektronisk modell. Vad som  generellt gäller för cigarettpaketen är att varningar i text och bild tillsammans ska täcka 65 procent av de båda stora ytorna.

Tobaksförpackningarna ska även rymma information om rökavvänjning. I övrigt gäller att karakteristiska smaktillsatser i cigaretter och rulltobak är förbjudna.

Missledande uttryck på tobaksförpackningarna förbjuds. Tobaksbolagen är skyldiga att till medlemsstaterna i detaljerade rapporter uppge vilka ingredienser som finns i tobaken. Det gäller särskilt cigaretter och rulltobak. Vissa mindre tobaksförpackningar förbjuds.

http://tobaksfakta.se/nyheter/sista-beslutet-om-nya-cigarettpaketen/

 

Nya_paketen