Motionstider

Just nu är det motionstider. Som aktiv inom Friskis och Svettis är det lätt att koppla det till fysiskt träning. Men nu handlar det motioner som man lägger i Sveriges Riksdag. Som kommunstyrelseordförande i Lerum var jag motståndare till motioner från partierna i majoriteten. Min uppfattning är att om man sitter i ledningen styr man via visioner, mål och budgeterar, inte via motioner. Jag tycker det samma borde gälla i Sveriges Riksdag , med där finns en annan tradition.

Alla motioner avslås i princip oavsett vem som skrivit den. I snitt blir 0,5 % bifallna. Vilket är rimligt för att få en långsiktig styrning. Har man tur kan en bra motionsidé dyka upp ett par år senare i budgeten. För att man skall slippa rösta emot sin egen motion är huvudregeln att man inte skall motionera i det utskott man sitter. Därför kan jag inte inte lägga motion om att förbjuda rökning, plain package och dold försäljning. Men jag har lyckats hitta några motioner på samma tema men som inte hamnar i socialutskottet. Några motioner har jag lagt för andra gången då de inte har blivit förverkligade tidigare. Partiet gör också en granskning för att samordna våra motioner. Nedan är mina motioner samt den som jag tyvärr inte fick lägga.

Henrik Ripa undertecknar motioner

 

Höjd skatt på cigaretter. Denna motion lade jag även föregående år men eftersom jag anser att skatten på cigaretter fortfarande är för låg vill jag se en ytterligare höjning. Vad samhället betalar idag för rökning i form av sjukvård är inte i nivå med vad ett paket cigaretter kostar. Vi behöver täppa till dessa skattemässiga hål samtidigt som vi vet att dyrare cigaretter ger färre rökare framför allt bland ungdomar.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Hojd-skatt-pa-cigaretter_H002-985092F2-D490-41F8-9B4C-9E644816A241/?text=true

Skärpta straffsatser för smuggling av cigaretter. Straffsatsen för att smuggla in cigaretter in till Sverige är idag för låg. Regeringen borde se över mer kännbara straff för smuggling för på så sätt minska vinsterna med att smuggla. Smuggelcigaretter är också attraktiva för mer priskänsliga grupper som ungdomar. Det är ju vid unga år som många börjar röka och utbudet av billiga cigaretter måste minskas.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Skarpta-straffsatser-for-smugg_H002-BC58AFEE-C9ED-4430-8CC2-0BFFE0B93215/?text=true

Förenklad administration för gåvor till ideella organisationer. Med den här motionen vill jag visa regeringen att den bör se över den befintliga administrationen kring avdragsrätten vid gåva till ideella organisationer. Som det ser ut i dag ligger skyldigheten att redovisa bidragen på de ideella föreningarna, vilket i mångt och mycket är riktigt. Vi vill ju att så många privatpersoner som möjligt ska kunna bidra med gåvor till ideella föreningar. Problemet uppstår när den administrativa bördan tillsammans med för höga initialkostnader blir en avskräckande faktor. Många föreningar drar sig för att ansöka om att bli godkända gåvomottagare vilket är olyckligt.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forenklad-administration-for-g_H002-6B83256C-AAF9-43F6-A148-E5C7B69A8188/?text=true

Tobak som skräpar ned. Jag och Susanne Haby la förra året tillsammans en motion som sa att böter bör gälla för den person som väljer att slänga cigaretter på marken på samma sätt som gäller annat skräp. Vi konstaterar nu att ingenting har hänt vilket gör att vi lägger den igen. Cigarettfimpar kan påverka omgivningen negativt upp till fem år efter det att de slängts på marken. Dessutom stoppar våra barn i sig cigarettfimpar vilket gör det hela till en mycket viktig fråga.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H002MJ418/?text=true

Ta bort möjligheten att röka i anslutning till Riksdagens plenisal. Den passiva rökningen orsakar enligt Socialstyrelsen 5-10 fall av lungcancer och omkring 400 hjärtinfarkter. Med andra ord finns det bra argument för att stävja att personer utsätts för passiv rökning. Forskare från Nya Zeeland har i mätningar visat på att luften inomhus  påverkas negativt om rökning är tillåten utanför lokalen. Då det röks utomhus i anslutning till Riksdagens plenisal bör denna möjlighet tas bort.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H002K341/?text=true

Rökfri arbetstid på statliga företag och verksamheter. Egentligen borde de risker för allvarliga sjukdomar och i värsta fall dödsfall som rökning innebär räcka som argument för rökfri arbetstid för statliga företag och verksamheter. Utöver detta lidande skulle vinsterna för samhället vara stora. Enligt Statens folkhälsoinstitut låg kostnaden för rökning 2009 på omkring 30 miljarder kr. Staten bör därför, i så lång utsträckning som möjligt, se till att personalen håller sig friska.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Rokfri-arbetstid-pa-statliga-b_H002-23B67243-AC90-4D5A-BA07-40A8E9AB62AF/?text=true

Testreaktor Electra vid Oskarshamn. Då Sveriges nuvarande kärnkraft snart kommer att behöva ersättas är det viktigt att vi besitter god kunskap kring vilken typ av reaktorer vi ska använda. Ett spännande projekt är Electra-reaktorn som drivs av en forskargrupp på KTH. Genom användandet av flytande bly för att kyla reaktorn och ett nytt sorts bränsle skulle denna fjärde generationens reaktorer både bli säkrare och miljövänligare. För att möjliggöra forskning i större skala bör därför regeringen se över möjligheten att ge tillstånd till byggandet av en testreaktor vid Oskarshamn.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/_H002N347/?text=true

Motioner som jag tyvärr inte fick lägga

Utbyggnad av Västra Stambanan. Tillsammans med mina riksdagskollegor från Västra Götaland, Stefan Caplan, Jenny Petersson, Lars-Arne Staxäng och Camilla Waltersson Grönvall, återuppväcker jag denna motion om en utbyggd Västra Stambana. Anledningen är att de punktinsatser som görs idag inte är tillräckliga varken för pendelresenärer eller godstrafiken. Regeringen bör därför se över möjligheterna att utöka med två spår hela sträckan mellan Alingsås och Göteborg.

 

Henrik Ripa lämnar i motioner

 

 

Lämna ett svar