Sista Flygposten från Lerums Kommun

Det har nu gått 20 år sedan jag började i Socialnämnden i Lerum och under de senaste 13 åren har jag haft förmånen att vara kommunstyrelsens ordförande i Lerum och mycket har hänt under de här åren, både i världen och här hemma.

 En stadig ekonomi är grunden för god verksamhet

Efter fyra år med negativa resultat lyckas kommunen vända trenden 1998, från och med då har vi lyckats driva verksamheten utan underskott. Kommunens mål har under åren varit att hålla en kontinuitet i verksamheterna genom att bygga upp en buffert då det varit högkonjunktur för att bättre klara en nedgång i konjunkturen. Därmed har man lyckats säkerställa kärnverksamheterna; vård, omsorg och utbildning.

Ett annat tidigt mål var att ta fram ett redovisningssystem som skulle visa vad kommunen fick för pengarna och hur effektiv verksamheterna var. En utvecklingsplan togs fram, som skulle leda fram till en effektivare styrning av förvaltningen. Arbetet har under åren inneburit att formerna för styrning utvecklats inför budgetarbete. Genom att tydliggöra de politiska prioriteringarna har förvaltningarna bättre kunnat beakta dessa i sitt budgetarbete. Arbetet har också lett till att kommunen omorganiserat sin förvaltning och den politiska organisationen.

Att kommunen kontinuerligt arbetat med ekonomin, bedrivit bra verksamhet med hög kvalitet till rimliga kostnader innebär att skattebetalarnas pengar utnyttjas på bästa sätt. Kommunen har trots konjunktursvängningar under det första decenniet 2000 lyckat behålla en god ekonomisk hushållning och också uppmärksammats för sitt goda arbete. 2008 drabbades världen av en global finanskris och trots att året såg dystert ut klarade kommunen ekonomin och visade positiva resultat. Mitt i den svåra krisen har kommunen god kontroll över sin finansiella tillväxt och är en av 15 kommuner i landet med lägst arbetslöshet.

 Lerum inser tidigt vikten av att leva klimatsmart

Kommunen insåg tidigt vikten av att leva hållbart och ta hänsyn till vår miljö. Redan 1997 skrev vi på Agenda 21 dokumentet som innebar att kommunens verksamheter skulle genomsyras av kretsloppsperspektiv och miljöhänsyn. Några år senare anställdes en miljöstrateg för att kommunens verksamheter skulle få stöd i sitt arbete för hållbar utveckling och ändrade konsumtionsvanor. Lite drygt tio år senare befinner sig världen i en klimatkris, Al Gores reser jorden runt för att uppmärksamma oss på att polar isarna smälter. I Lerum har vi kommit ganska långt 2008, vi arbetar redan utifrån ledstjärnan att bli Sveriges ledande miljökommun och har både en klimatstrategi som styr kommunens utveckling och en energiplan som lovar att Lerum 2020 inte ska bidra till att växthusgaserna ökar. För att skapa goda förutsättningar för en hållbar framtid etablerar kommunen ett samarbete med Tällberg foundation. Organisationen arbetar bland annat med att förutse problem i de globala systemen som beror på obalans mellan ekosystem och människors strävan efter ekonomisk tillväxt.

Förra året beslutade kommunfullmäktige att Lerum skulle ta ett steg till, då vision 2025 formades utifrån samtal med medborgare och över blockgränser. Målet är att vara Sveriges ledande miljökommun 2025. Arbetet med visionen är i fullgång och det är ett nöje att se hur väl den slår rot och hur den engagerar ung som gammal, inom kommunens olika verksamheter och bland organisationer, företag och privatpersoner. Bo&energidagarna är ett exempel på hur kommunen skapat en plattform för organisationer och företag med klimatsmarta lösningar att möta medborgare som önskar hushålla med sina resurser. Lerum har också blivit en Fairtrade City, en diplomering som ges till kommuner som lever upp till kriterier som rör etisk upphandling i kommunen.

 Många väljer att leva i Lerum

Lerum är en av Sveriges mest attraktiva kommuner, här är bra att bo och här finns en framtidstro. Lerum är också en av Sveriges barntätaste kommuner. Befolkningstillväxten har under de här 13 åren ökat, idag bor strax över 38 000 människor i kommunen. Tillväxten har inneburit att skola, förskola, omsorg och infrastruktur också måste anpassas utifrån förändrade förutsättningar. Mer skattepengar har gett resurser till nyinvesteringar i förskola och skola, investeringar som ger arbetstillfällen och får kommunen att utvecklas. Antalet förskolor och äldreboenden har ökat, likaså nybyggandet. 2005 påbörjas byggandet av 400 nya lägenheter varav majoriteten återfinns vid Norra Hallsås.

Hela kommunen ska leva och arbetet med att utveckla kommunens tre centra har varit viktigt för att människor ska vilja bosätta sig i kommunen, för att handeln ska leva kvar och verksamheter finnas nära medborgarna. Under åren har kvalitetsundersökningar gjort på kommunens verksamheter och Lerum har nöjda kommuninvånare både inom äldreboende, förskola, skola, särskilt boende och hemvård. Det är otroligt glädjande.

 Skolan har imponerat under åren

Barnen är vår framtid och resurser investerade i barn och ungdomar är investeringar i framtiden. Skolans arbete har under åren imponerat bland annat med sitt framgångsrika internationella arbete och kontakter med andra länder. Det här har varit ett viktigt inslag i demokratiarbetet, där förståelse skapas mellan ungdomar från olika länder och ett framtida Europa i fred.

Den tragiska händelsen när en ung pojke tar sitt liv i Lerum leder till att kommunens skolverksamhet kraftigt uppmärksammar och förbättrar rutiner kring kränkande behandling. Ett intensivt arbete resulterat i att alla skolor 2006 har tagit fram lokala handlingsprogram mot kränkande behandling och mobbning.

 Kommunen ökar sin tillgänglighet

Ett av kommunens första mål när jag startade mitt uppdrag var att öka tillgängligheten. För att kunna ge bästa möjliga service till kommuninvånare krävs tillgänglighet och dialog. Ett första steg i det arbetet var att öppna medborgarkontoret KomIn. Samma år, 1998, startade vi upp kommunens hemsida och därmed blev information tillgängligt dygnet runt för den som önskade. När vi införde Kommundelsträffar blev de en succé och mötena är idag väletablerade och en arena där medborgare möter politiker och kommunrepresentant.

 Lerums kommun ett gott exempel

2004 gjordes en löneklartläggning som visade att det fanns löneskillnader mellan könen i likvärdiga arbeten som var svåra att förklara. Det ledde till en särskild satsning på vårdbiträden, förskollärare och fritidspedagoger. I arbetet med miljö har kommunen kontinuerligt arbetat med att minska sin påverkan på klimat och miljö. Kommunen har byggt miljösmarta fastigheter, kör till största del miljöfordon och ökar andelen ekologisk mat som köps in till kommunens verksamheter.

 Aktivt arbete med folkhälsa, fritid och kultur

Folkhälsoarbetet får ett uppsving 2000 då en folkhälsostrateg anställs för att med sin kompetens genomlysa kommunens verksamheter och ge stöd till organisationer och föreningar. Arbetet ger snabbt resultat då Riksförsäkringsverkets statistik redan 2003 visar att Lerums befolkning är bland de friskaste i landet. För att skapa möjlighet till aktivitet i alla åldrar har kommunen har under de senaste tio åren satsat på fritidsanläggningar av olika slag. Vi har Förbohallen i Stenkullen, Floda Novahallen i Floda, en skate anläggning vid Rydsbergs idrottsplats, ridvägar i Gråbo, grusplan i Tollered, aktion park i Stenkullen, BMX-bana vid Lessudden och naturstigar i fantastisk miljö. Kulturen är även den viktig och för sin storlek har kommunen ett brett kulturutbud med prisbelönta bibliotek, sagostunder, utställningar, föreställningar, konserter och en blomstrande kulturskola.

  Lerum lockar fler företag och får en ny logotyp

Kommunen har kontinuerligt under åren stimulerat förutsättningarna för företagande genom projekt och att man 2007 inrättade en företagslots som underlättar företags kontakter med myndigheten. Arbetet har gett resultat och antalet företag som valt att etablera sig i kommunen har ständigt ökat med åren. Oberoende undersökningar har under åren också visat att företagarklimatet i Lerum blivit allt bättre.  

Lerum har även fått en ny logotyp. En väv som med dess olikfärgade trådar visar på bredd och mångfald inom kommunens tjänster och service, men också vad gäller natur, boende, näringsliv och kultur, traditioner samt det nätverk vår kommun är. – Lerum mer än du tror.

 Stolthet 

Jag känner att jag under alla dessa år har kunnat gå till jobbet med en stolthet för allt det fantastiska som sker i kommunen och alla duktiga medarbetare som gör så mycket för alla de som bor i Lerums kommun.
Jag får frågan ibland vad som är svårast i jobbet och vad man är mest stolt över. Det tyngsta beslutet var när jag som socialnämnds ordförande tvingades besluta om ett omhändertagande av ett nyfött barn på julafton, något som jag bär med mig och tänker på varje jul. Det som känns mest positivt är allt det fantastiska som är på gång i Gråbo för att göra Gråbo till en av Göteborgs regionens attraktivaste platser och det naturliga valet för sina barn när man vill gå i en ny modern lärmiljö. Byggnation och renoveringen av skolor, ny fullskalig idrottshall, aktivitetsparker och nya bostadsområden är antagligen en av de största satsningar på en kommundel sedan 60-talet i Göteborgs regionen.

 Till sist…

… vill jag gratulera min efterträdare Anna-Lena Holberg till hennes nya uppdrag. Det känns oerhört tryggt att få lämna över ordförandeklubban till en så duktig person. Från om med nästa vecka kommer Holbergs Nyhetsbrev att landa i din e-post. Du som även fortsättningsvis vill ta del av min Flygpost från Riksdagen och inte anmält det svarar bara på detta mail med ordet Flygpost i ärende raden.

  Henrik Ripa

Kommunstyrelsens ordförande 1998-2010

Sveriges Ledande miljökommun

 www.lerum.se

Lämna ett svar