Ripa sakkunnig i statligberedningen för miljömålssystemet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hedrande! Sakkunnig i den parlamentariska beredningen för miljömålssystemet

Sveriges Kommuner och Landsting har föreslagit mig som en av två sakkunniga i den statliga parlamentariska beredningen för miljömålssystemet. Förutom mig är det sektionschef Ann-Sofie Eriksson vid Sveriges kommuner och landsting, som föreslås. Det är miljödepartementet som utser ledamöter i beredningen. Jag känner mig mycket hedrad!

I utredningsdirektiven står bland annat: “En parlamentariskt sammansatt beredning, biträdd av regeringens utsedda experter och sakkunniga, ska lämna förslag till regeringen om hur miljökvalitetsmålen och generationsmålet kan nås. Beredningens övergripande uppdrag ska vara att utveckla strategier med etappmål, styrmedel och åtgärder inom av regeringen prioriterade områden. Arbetet ska genomföras i nära samarbete med näringsliv, ideella organisationer, kommuner samt myndigheter.” Bakgrunden till att jag har blivit föreslagen är bland annat vårt framgångsrika miljöarbete här i Lerums Kommun

Läs om kommitténs utredningsdirektiv här

Samt på regeringens hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/13265/a/149272

 

Lämna ett svar