Färre i arbete med (s)

Grunden för Sveriges välstånd, en trygg välfärd för alla och fler jobb ligger i att företag startar, stannar, utvecklas och expanderar i Sverige.

Vänsteroppositionen har lagt en lång rad förslag som skulle försämra möjligheterna att starta och driva företag i Sverige. Det handlar bland annat om följande saker:

Återtaget jobbskatteavdrag, vilket även slår igenom på näringsinkomster

•Förtidsavvecklad kärnkraft som försämrar basindustrins konkurrenskraft

•Högre kostnader för att ha ung arbetskraft anställd

•Återinförd förmögenhetsskatt som begränsar företagens tillgång till riskkapital

•Höjd bensinskatt, vilket försämrar möjligheterna att kunna driva företag i glesbygden

•Avskaffade RUTRUTRUT- och ROTROTROT-avdrag

•Införd kilometerskatt som försämrar Sveriges ekonomiska återhämtning och drabbar transport- och åkerinäringen

Sammantaget minskar allt detta utrymme för såväl små- och medelstora företag som för basindustrin att anställa fler. Följden skulle bli en långsammare återhämtning på arbetsmarknaden.

Människor som under finanskrisen har ställts utanför skulle få svårare att finna arbete och arbetslösheten bita sig fast.

Högre arbetslöshet innebär större klyftor. Därför är det orättvist att försämra förutsättningarna för entreprenörskap.

Lämna ett svar