Årsredovisning 2009 för Lerums Kommun

Har nu presenterat kommunens årsredovisning för 2009. Ett oerhört positivt resultat trots tuffa utmaningar på grund av världsekonomin.

Det har varit ett utmanande år. Världsläget och
konjunkturen har inneburit tuffa ekonomiska
förutsättningar. Men tack vare god planering
och fantastisk personal i alla verksamheter har vi
återigen kunnat leverera god service och ett rimligt
ekonomiskt överskott, 26,4 miljoner kronor, vilket
gör att vi går in i nästa år med god tillförsikt.

Hög andel nöjda kommuninvånare
Under året har flera undersökningar gjorts av vår service
och det är mycket glädjande att se resultaten. Två skolundersökningar
genomfördes av Statistiska centralbyrån, en
för förskolans vårdnadshavare och en för elever på F-5-
skolorna. Resultaten visar att mer än 90 procent är nöjda.
Mätningar inom särskilda boenden och hemvård visar att
93 procent av brukarna är nöjda med sitt boende och 97
procent är nöjda med sin hemvård.
Vision 2025
Vi har även blickat framåt under året, till 2025. Dit
sträcker sig nämligen kommunens nya vision. Visionen
handlar om att Lerum ska vara Sveriges ledande miljökommun.
Vi ska verka för ett hållbart samhälle kulturellt,
socialt och miljömässigt. Vi ska vara kreativa, öppna och
välkomnande gentemot nytänkande och utveckling. Alla
som bor och verkar i Lerum ska ha inflytande över sin
situation i alla skeden av livet. Vi är stolta över vår nya
vision och jag ser fram emot att se de framtida resultaten
av den. Läs mer om Vision 2025 på sidan 8.
Vår ambition att vara en ledande miljökommun är
dock inte ny. I flera år har vi arbetat med klimat och miljö
i fokus. Ett resultat är samarbetet med den internationella
och ideella stiftelsen Tällberg Foundation som vi inledde
2008. Stiftelsens mission är bland annat att förutse problem
i de globala systemen som beror på obalans mellan
ekosystem och mänsklighetens strävan efter ekonomisk
tillväxt. Det samarbetet ger oss viktig inspiration.
Under året genomförde kommunen flera större klimatarrangemang.
I samband med Livsrum arrangerade
vi Bo&Energidagar för första gången. Ett drygt 40-tal
företag med klimat och energi i fokus ställde ut på Bagges
Torg i Lerum. Besökarna erbjöds även guidade visningar
och miniföredrag. Cirka 7 500 personer besökte utställningarna
och över 20 000 beräknas ha besökt något inslag
i Bo&Energidagarna eller Livsrumsdagarna. Utvärderingar
visar att evenemanget fått ett högt betyg.
Framtid och utveckling
Det händer spännande saker på fler fronter i vår kommun.
I våras invigdes actionparken i Stenkullen och BMXbanan
vid Lessudden. Två anläggningar i linje med vår
målsättning att även främja fritidssysselsättningar utanför
det traditionella utbudet. Den stora kultur- och fritids-
undersökning som vi genomförde i slutet av 2008 har
gett oss många hjälpsamma fingervisningar om vad våra
ungdomar önskar sig.
Arbetet med att utveckla våra tre centrum har fortskridit.
Program för Floda centrum och Gråbo centrum
antogs under året. Det är viktiga strategiska ställningstaganden
för utvecklingen av bostäder, handel och verksamheter
i områdena. När det gäller Lerums centrum har
bland annat ett visionsdokument godkänts som underlag
för fortsatt arbete.
Det har också beslutats att Gråbo ska få en helt ny
skola, inom ramen för projektet Skolor i Gråbo, som ska
resultera i tre F-9-skolor. Inom ramen för projektet Skolor
i Gråbo ska kommundelen få totalt tre F-9-skolor. En av
dem blir helt nybyggd. En helt ny kommunal skola har
inte byggts i kommunen sedan Stenkulan, som byggdes
under tidigt 1990-tal.
Året framför oss
Vi har återigen ett år framför oss med utmanande ekonomiska
ramar, men jag känner mig trygg med att vi
kommer att hushålla med våra resurser på ett effektivt vis.
Vi arbetar hårt för att leva upp till kommunallagens krav
på god ekonomisk hushållning och en budget i balans.
Balanskravet innebär att kommuner inte får besluta om en
budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Om resultatet
blir negativt måste det kompenseras med överskott
inom tre år. Lerums kommun har sedan kravet infördes
bara haft ett år med negativt balanskravsresultat. De
senaste nio åren har varit positiva och vi ska fortsätta att
arbeta lika effektivt för en god ekonomisk hushållning.

Titta gärna på mitt bildspel.

Årsredovisning 2009 KF20100427

Hela årsredovisningen Årsredovisning Lerum2009

Lämna ett svar